• Resultadus Sensus Sira

Home » Census » Resultadus Sensus Sira Imprime pájina

Resultadus Sensus Sira

Resultadu Save Census

Sensu mak enumerasaun kompletu hosi populasaun nasaun ida nian hala’o ho objetivu hodi fornese informasaun kona-ba medida, distribuisaun, kompozisaun no karaterístika demografia, sosiál no ekonomia hosi nasaun ida. Timor-Leste hala’o ona sensu dala-rua iha 2004 no 2010 hahu hosi ninia independénsia. Sensu ikus liu hala’o iha loron, 11 fulan-Jullu 2010 ne’ebé sai hanesan kalan sensu ka kalan-referénsia. Brosura ida ne’e hato’o mai ita rezumu badak hosi rezultadu sensu 2010. Rezultadu.

Related document

Related Document