• DGE fó sai relatoriu Índise Presu Konsumedór ba fulan Fevereiru 2022

Home » Announcements» DGE fó sai relatoriu Índise Presu Konsumedór ba fulan Fevereiru 2022 Imprime pájina

DGE fó sai relatoriu Índise Presu Konsumedór ba fulan Fevereiru 2022

02

Díli, 22 Marsu 2022—Diretor Jerál Estatística Timor-Leste, Sr. Elias dos Santos Ferreira fó sai relatoriu Índise Presu Konsumedór (IPK) ba fulan Fevereiru, tinan 2022, eventu ne’e hala’o iha DGE, salaun enkontru REHA ninian iha Cai-coli, Dili, Timor-Leste.

Durante sorumutu ne’e apresentadora husi IPK ne’e relata katak, mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensal sa’e (+0.6%) ba fulan-Fevereiro, 2022, kompara ba fulan-Janeiro, 2022 sa’e mós (+1.1%). Mudansa presu grupu hotu (+0.6%) tanba hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no bebidas laos alkoholika (+0.9%), Alkohol no Tabaku (+2.6%), Transporte (+2.0%). Ekipamentus no manutensaun mobilario uma-laran (-1.0%), Edukasaun (-1.3%), Hatais no Sapatu (-0.4%), Rekreasaun no kultura (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Grupu Hahan no Bebidas Laos Alkoholika (+0.9%) tamba hetan kontribuisaun husi sub grupu Modo tahan (+3.7%), Foos (+0.8%), Susubeen, Keju no Manutolun (+0.5%), Ikan no Hahan Tasi (+0.5%), Mina no bokur (+0.2%). Aifuan (-2.5%), no Naan (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’ós Alkólika.

Mudansa persentajen IPK annual sa’e (+5.7%) kompara entre fulan-fevereiro, tinan-2022 ho fulan-fevereiro, tinan-2021, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas la’ós Alkólika (+6.8%), Alkohol no Tabaku (+19.1%), Transporte (+7.5%), Uma (+0.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobiliariu Uma Laran (+0.9%), Rekreasaun no Kultura (+1.5%), Saúde (+1.0%), Hatais no Sepatu (+0.1%), no Edukasaun (+2.4%) ba annual fevereiro 2022.

Inflasaun Tradeable sa’e (+1.1%) no Non-Tradeable tun (-0.1%) iha mensal, Kompara entre fulan-fevereiro, tinan-2022 ho fulan-janeiro, tinan-2021.
Inflasaun Tradeable sa’e (+7.3%) no Non-Tradeable sa’e (+2.4%) iha anuál, Kompara entre fulan-Fevereiro, tinan-2022 ho fulan-fevereiro, 2021.