• Lansa Indise Presu Konsumedór ba fulan Outubru 2021

Home » Announcements» Lansa Indise Presu Konsumedór ba fulan Outubru 2021 Imprime pájina

Lansa Indise Presu Konsumedór ba fulan Outubru 2021

Pic for NEWS CPI

Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór (IPK) Grupu Hotu mensal sa’e (+0.7%) ba fulan-Outubru, 2021, kompara ba fulan-Setembru, 2021 sa’e mós (+0.1%). Mudansa presu grupu hotu (+0.7%) tanbá hetan kontribuisaun husi grupu Hahán no Bebidas la’os Alkólika (+1.0%), Uma (+1.5%), Transporte (+0.4%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma-Laran (+0.5%), Rekreasaun no Kultura (+1.4%) no Saúde (+0.7%). Alkohol no Tabaku (-1.3%) no Hatais no Sapatu (-1.4%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu hotu. Hahán no Bebidas La’os Alkólika sa’e tamba hetan impaktu maioria husi sub-grupu Modo Tahan (+2.7%), Mina no Bokur (+4.8%), Na’an (+2.3%), Susu-ben, Keju no Manutolun (+2.1%) no Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat no Hahán Midar (+0.7%). Foos (-0.9%), no Paun no sereal (-1.6%) sai hanesan mudansa kontrariu ba inflasaun grupu Hahán no Bebidas La’os Alkólika.
Mudansa persentajen Índise Presu Konsumedór anuál sa’e (+4.9%) kompara entrte fulan-Outubru, tinan-2021 ho fulan outubru, tinan 2020, hetan kontribuisaun husi grupo Hahán no Bebidas La’os Alkólika (+7.5%), Alkohol no Tabaku (+6.0%), Transporte (+5.6%), Uma (+1.1%), Ekipamentu no Manutensaun Mobiliariu Uma-laran (+0.2%), Rekreasaun no Kultura (+0.9%) no Saúde (+0.7%). Hatais no Sepatu (-0.3%), no Komunikasaun (-0.1%) sai hanesan mudansa kontrariu ba anuál Outubru 2021.
Inflasaun Tradeable sa’e (+0.6%) no non-Tradeable sa’e (+1.0%) iha mensal kompara entre fulan-Outubru, tinan-2021 ho fulan Setembru, tinan-2021.
Inflasaun Tradeable sa’e (+5.7%) no non-Tradeable sa’e (+3.3%) iha anuál kompara entre fulan-Outubru, tinan-2021 ho fulan Outubru, tinan-2020.
Eventu lansamentu ne’e atende husi representate Banku Central Timor-Leste_BCTL, AIFAESA, Linha Ministerio relevante, Universitario husi UNDIL, UNPAZ, staff DGE no Media.